Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล SET Awards 2019

26 พ.ย. 2562

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการที่มีความโดดเด่น และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล