Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม

26 ธ.ค. 2561

นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Sustainability Report Award 2018 – Excellence Category) จากนายรพี สุจริตกุล (ซ้าย) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 6 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลในประเภท “ยอดเยี่ยม”

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย