Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย

26 ก.พ. 2562

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย “Asia’s Icon on Corporate Governance” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงิน ที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย 

ในโอกาสเดียวกัน นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี “Asian Corporate Director Recognition Award” ซึ่งมอบให้กับผู้นำที่ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี