Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564

8 ต.ค. 2564

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน จากผลงาน “โครงการคาร์เทียร์: กระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ