Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2563

24 ก.ย. 2563

ปตท.สผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง ซึ่งในปี 2563 ปตท.สผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 340,310 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า