Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 ระดับดีเยี่ยม

7 ก.พ. 2562

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2561 ในระดับดีเยี่ยม (G-Gold) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จากการที่โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ในจังหวัดสงขลา มีบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างคุ้มค่าภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม