Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ASEAN CG Scorecard 2019)

9 ธ.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับ รางวัลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัล ASEAN Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs  

การมอบรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา