Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021

3 ก.ย. 2564

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับสากล The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Health Promotion จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสุขภาพในหลายโครงการ อาทิ โครงการพยาบาลชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลานกระบือ โครงการรถรักษ์สุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับ Carbon Champion Certificate ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน บนพื้นที่ 105,000 ไร่ ครอบคลุม 27 จังหวัดของประเทศไทย