Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลชนะเลิศ 3G Best Social Empowerment Award

12 มิ.ย. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 3G Best Social Empowerment Award จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ในงานประกาศรางวัล Global Good Governance (3G) Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เป็นโครงการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะฟักลูกปูเพื่อการทำประมงแบบอนุรักษ์ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเพิ่มปริมาณปูกลับคืนสู่ท้องทะเล