Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Communitas Award 2021 จากโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

21 ต.ค. 2564

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Communitas Award 2021 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวดองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลในปีนี้