Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Zero Accident Campaign 2020 ระดับเงิน

22 ก.ค. 2563

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลา) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)” – ระดับเงิน จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จากการที่มีชั่วโมงการทำงานการสะสมที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 2,675,040 ชั่วโมง