Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series

13 ส.ค. 2563

ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนียั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากบริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีดังกล่าว โดยให้การรับรองว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การจัดอันดับนี้มีขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม