Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR 2020) ระดับดีเลิศ

20 พ.ย. 2563

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)