Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562

26 พ.ย. 2562

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” เป็นปีที่ 4 ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี