Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

14 ก.ย. 2562

ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับคะแนนสูงสุด (Industry Leader) เป็นครั้งที่ 2

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ปตท.สผ. ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559 โดยการได้คะแนนประเมินสูงสุด(Industry Leader) ดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) เพิ่มขึ้นในหลายหัวข้อ รวมทั้ง ได้รับคะแนนเต็ม 100 ในหลายหัวข้อ

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม