Menu

ด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นการดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสืบทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป อาทิ โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล รวมถึงเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมาย UN SDG 7 ผ่านโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) โครงการขยะสู่พลังงานในพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศไทยและต่างประเทศ และโครงการอาสาพิทักษ์ป่า เป็นต้น

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้จากโครงการตัวอย่างต่อไปนี้

โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ UN SDG 7 โดยตัวชี้วัดที่สำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการบางส่วน มีดังนี้

โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  1. มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ก๊าซส่วนเกินแทนการซื้อก๊าซหุงต้ม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
  2. ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในอากาศกว่า 5,000 ตันต่อปี

โครงการขยะสู่พลังงาน

  1. นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพรวมเป็นจำนวน 700 บ่อ
  2. มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้มแก่ครัวเรือน กว่าปีละ 4,200 บาทต่อครัวเรือน