Menu

ด้านการศึกษา

การให้การสนับสนุนทางการศึกษา เป็นการสนับสนุนเป้าหมาย UN SDG 4 และสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการลงทุนในทรัพยากรบุคคล ผ่านการให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี เช่น โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชรเอส 1 โครงการการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ปฏิบัติการ และโครงการสนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธี เพื่อบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลากร เพื่อป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานของ ปตท.สผ. โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา และโครงการทุนการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำหรับนักศึกษาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดย ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีจำนวนปีละกว่า 3,000 ทุน ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดด้านการศึกษา สามารถแสดงได้จากโครงการตัวอย่างต่อไปนี้

การสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของ ปตท.สผ. ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ผ่านโครงการทุนการศึกษาและโครงการสนับสนุนทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชรเอส 1 (SROI 3.64: 1) และโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน ปตท.สผ. (SROI 3.19: 1) ซึ่งสอดคล้องกับ UN SDG 4 โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้

  • จำนวนทุนที่ให้การสนับสนุนผ่านโครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชรเอส 1 จำนวน 138 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 97 คน
  • จำนวนทุนที่ให้การสนับสนุนผ่านโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน ปตท.สผ. จำนวน 225 คน และผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 187 คน
  • จำนวนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการมาร่วมงานกับ ปตท.สผ. จำนวน 4 คน จากโครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชรเอส 1 และจำนวน 125 คน จากโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน ปตท.สผ.