Menu

ด้านวัฒนธรรม

เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมถิ่นตามรอยปราชญ์ศิลปิน โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโขนไทย และโครงการพัฒนานักกีฬาเรือใบมุ่งสู่โอลิมปิก