Menu

โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโขนไทย

ปตท.สผ. โครงการพีทีทีอีพี 1 มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปตท.สผ. จึงริเริ่มโครงการโรงเรียนโขนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและบ่มเพาะต้นกล้าในท้องถิ่นให้สืบสานถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่ผู้ร่วมโครงการ นำมาแห่งความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติภูมิแก่ตนเองสืบไปปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโขนไทย ณ โรงเรียนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละกว่า 100 คน นอกเหนือจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะการแสดงโขนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ รวมถึงสร้างรายได้พิเศษจากการรับงานแสดงในโอกาสต่าง ๆ ด้วย