โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมความก้าวหน้าโครงการ คลิก