ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 14, 16, 28 และ 30 พฤศจิกายน 2566

26 ก.ย. 2566

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ณ โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นการเดินทางแบบ 1 วันเต็ม แบ่งการเข้าเยี่ยมชมผู้ถือหุ้นเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน มีกำหนดการเดินทางในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (กลุ่มที่ 1), วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 (กลุ่มที่ 2), วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (กลุ่มที่ 3) และวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (กลุ่มที่ 4) นั้น

ปตท.สผ. มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์และรายชื่อสำรอง เข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 1 – 4) โดย ปตท.สผ. จะติดต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในชุดใบสมัคร และออนไลน์ผ่าน QR Code ต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ปตท.สผ. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

อนึ่ง กำหนดการเดินทางมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-2537-4000 ต่อ 8008341, 8008342, 8008828 และ 8008829 ในวันและเวลาทำการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สายงานเลขานุการบริษัท