ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. แจ้งความคืบหน้ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัท โรลส์-รอยซ์

24 ก.พ. 2560

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าจากการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้ครบกำหนด 30 วัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จและได้จัดส่งให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายต่อไป ซึ่ง ปตท.สผ. จะให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่าจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างจริงจังหากทราบรายชื่อผู้กระทำความผิดรับสินบนดังกล่าว

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ทำหนังสือขอข้อมูลจากบริษัทโรลส์-รอยซ์ และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับมา

ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด เช่น การทำระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Vendors List) การทำ Third Party Anti-Corruption Due Diligence การจัดทำ Vendor Sustainable Code of Conduct โดยให้ Qualified Vendors ทุกรายลงนามเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสุ่มตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบการจัดหา การจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง โดยเปิดรับเรื่องจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้ากระบวนการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินงานและระบบการจัดหาของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กมลวรรณ จินตรัตน์  โทร. 02- 537 4381
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.