ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 3 ครั้งต่อเนื่อง

29 ธ.ค. 2564

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบาย ประเมินความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส