ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. ทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ

8 พ.ย. 2566

กรุงเทพฯ, 8 พฤศจิกายน 2566 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center หรือ PTIC) โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เฝ้าฯรับเสด็จ และถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กล่าวว่า PTIC เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ไปสู่การนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของ ปตท.สผ. รวมทั้ง การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศ โดยเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับสากลที่จะช่วยต่อยอดและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ ปตท.สผ. และพันธมิตร ได้จัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น เทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและปรับปรุงการปฏิบัติงาน, เทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนอกชายฝั่ง และเทคโนโลยีการจัดการของเสียด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้านที่ 2. เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เช่น เทคโนโลยีเพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ โดยเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าหรือวัสดุเพื่ออนาคต และโครงการภายใต้กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศใต้ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ และ ด้านที่ 3. เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและธุรกิจใหม่ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากคลื่นทะเล และการจัดตั้งสนามทดลองและทดสอบเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อต่อยอดไปสู่การนำไปใช้จริง

ที่ผ่านมา PTIC ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งด้านความก้าวหน้าและการขยายผลของการพัฒนาเทคโนโลยีสู่โครงการนวัตกรรมต้นแบบ ด้านการสร้างพันธมิตรใหม่ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งพันธมิตรภายในประเทศและในต่างประเทศ รวมไปถึงด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม หรือ Innovation Culture เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.