ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน ปตท.สผ. โครงการเอส 1

22 พ.ย. 2559

นายดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยพนักงาน ปตท.สผ. ผู้รับเหมา และชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการเอส 1 ร่วมกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน ณ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อร่วมกันซ่อมแซมและทาสีรั้วโรงเรียน และเยี่ยมชมโครงการฟาร์มขนาดเล็ก (Mini-Farm) พร้อมเก็บเกี่ยวผลิตผลจากโครงการดังกล่าวมา ได้แก่ ปลา เห็ด และไข่ไก่ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันรับประทานร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่เพื่อนพนักงานโครงการเอส 1 ร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินกิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา ชุมชนในพื้นที่ โดย ปตท.สผ. จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชาวบ้านในชุมชนและเพื่อนพนักงาน โครงการเอส 1 จะร่วมกันลงแรงเพื่อดำเนินการ