26มี.ค.
2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สถานที่ : ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา)
เวลา : ทั้งวัน