Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช

31 มกราคม 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0054/2018

31 มกราคม 2561

เรื่อง      การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ปตท.สผ. และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งได้แก่ แปลง B15 แปลง B16 และแปลง B17 จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลง G12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัทย่อยของ Shell) ด้วยมูลค่าก่อนภาษีประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

โครงการบงกช เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย โดยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติประมาณ 860 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณการขายคอนเดนเสทประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน ปัจจุบัน ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 44.4445 และเป็นผู้ดำเนินการของโครงการดังกล่าว ภายหลังการเข้าซื้อ ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.6667

การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบงกชนั้น เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นการแสวงหาสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือกำลังจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ปริมาณสำรองปิโตรเลียม และกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้ทันที อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                 
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374