Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561

10 พฤษภาคม 2561

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4001/2018

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง     งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-3515/2018 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. งบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับสอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่า     งบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตัวเลขผลการดำเนินงานในงบการเงินฉบับสอบทาน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามอ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374