Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2563 – 2567)

16 ธันวาคม 2562

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-13104/2019

16 ธันวาคม 2562

เรื่อง     แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2563 – 2567)
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินการ (“Execute”) และกลยุทธ์การขยายธุรกิจ (“Expand”) โดยมีประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,613 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 2,647 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,966 ล้านดอลลาร์ สรอ.

จากความสำเร็จในการขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามกลยุทธ์ Expand ในปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานในปี 2563 จึงจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้าน Execution โดยให้ความสำคัญกับแผนงานหลัก ดังนี้
  1. การรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และโครงการซอติก้า รวมถึงการรักษาปริมาณการผลิตและบริหารจัดการโครงการใหม่ที่ได้มา ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ โครงการ Malaysia โครงการ Partex รวมถึงโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 1,941 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
  2. การเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นและผลักดัน 3 โครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการมาเลเซีย - แปลงเอช โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และ โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการเร่ง การพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 บี ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะสำรวจในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) โดยบริษัทได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 425 ล้านดอลลาร์ สรอ.
  3. การเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 281 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในมาเลเซีย และเมียนมา
เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนข้างต้น ปตท.สผ. ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ตามรายละเอียดดังนี้
                                           
                                                           หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

 

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2563-2567

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)        

2,647

3,011

3,342

2,873

2,366

14,239

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure)   

1,966

2,000

1,995

2,462

1,957

10,380

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)                     

4,613

5,011

5,337

5,335

4,323

24,619

                           
จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ตัวเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน ระหว่างปี 2563 - 2567 โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี ประมาณร้อยละ 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้                  
      
                                                                                        หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

                                                      

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย            

388

403

450

464

467

 
 
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสภาพการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และการศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ การลงทุนในธุรกิจ Gas to Power ในเมียนมาเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการลงทุนอยู่แล้ว รวมถึงการลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ผ่านบริษัท AI & Robotics Venture (ARV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. เป็นต้น โดยแผนการดำเนินงานข้างต้น ปตท.สผ. ได้ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                
ขอแสดงความนับถือ
                                                          
พงศธร ทวีสิน
                                                  
(นายพงศธร ทวีสิน)                              
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843