Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

1 กุมภาพันธ์ 2561

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-1122/2018
             
1 กุมภาพันธ์ 2561
 
เรื่อง       การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย         
1. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2)
2. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561/436 ได้มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการ ปตท.สผ. และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายปิติ ตัณฑเกษม ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. เรียบร้อยแล้ว
                  
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
                  
ขอแสดงความนับถือ
ประณต ติราศัย
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
 
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374