Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

9 เมษายน 2564


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-2842/2021

9 เมษายน 2564
 
เรื่อง    การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
3. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติ ดังนี้
  1. เลือกตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ปตท.สผ.
  2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
    1. พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                       
    2. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    3. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
    4. นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดย ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ตามลำดับ มาพร้อมนี้
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       
ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                     
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย                                                                                                                              
 
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น   
โทร.0-2537-4832, 0-2537-5310