Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

27 กุมภาพันธ์ 2562


ที่ ปตท.สผ. PTTEP 13143/00-2043/2019
 
27 กุมภาพันธ์ 2562
 
เรื่อง      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง    หนังสือที่ ปตท.สผ. 13061/00-1802/2019 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้กำหนดให้ ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร และ ปตท.สผ. ได้แจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือที่อ้างถึง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น
 
ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.pttep.com/th/Investorrelations/Shareholderinformation/Shareholdersmeeting.aspx  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับเดียวกันที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ได้ล่วงหน้าจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยระบุคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 
อีเมล:               CorporateSecretary@pttep.com
แฟกซ์:.             + 66 (0) 2537 4500
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท


แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66(0) 2537 4749, +66(0) 2537 5310