Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ความสำเร็จในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช

21 มิถุนายน 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5068/2018

21 มิถุนายน 2561

เรื่อง      ความสำเร็จในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกช
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0054/2018 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
 
ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่อง การลงนามในสัญญาการโอนสิทธิสัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งได้แก่ แปลง B15 แปลง B16 และแปลง B17 จากบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลง G12/48 จากบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัทย่อยของ Shell) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน สัญญาฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการบงกชเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 และเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมของบริษัทประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                 
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-5919, 0-2537-4000 ext. 800-7374