Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2564


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-1561/2021
                                                                            
25 กุมภาพันธ์ 2564
 
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือที่ ปตท.สผ. 13143/00-1243/2021 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
                       
ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ของ ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นั้น
 
เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ซึ่งผ่อนคลายในส่วนที่เกี่ยวกับห้องประชุม โดยให้เปิดดำเนินการได้และเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเป็นไม่เกิน 300 คน รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมได้ ในการนี้ ปตท.สผ. จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. เป็น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มขึ้นตามประกาศดังกล่าวได้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือที่อ้างถึงเช่นเดิม
 
ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pttep.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                   
ขอแสดงความนับถือ
                                                                                   
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
 
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท


แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4611