Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1 ตุลาคม 2563

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6712/2020
                                                                       
1 ตุลาคม 2563
 
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                       
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า  นาย เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของ ปตท.สผ. แทน นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ซึ่งไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์บริหารการบัญชี ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
           
ขอแสดงความนับถือ
                                                                           
สัมฤทธิ์ สำเนียง
                                                                      
(นายสัมฤทธิ์ สำเนียง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843