Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

6 พฤศจิกายน 2563


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-8511/2020

6 พฤศจิกายน 2563            
          
เรื่อง      กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2564 ดังนี้

1 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
2 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3 วันอังคารที่  6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ 
4 วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5 วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ 
6 วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 
7 วันจันทร์ที่  3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
8 วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9 วันพุธที่  26 พฤษภาคม* วันวิสาขบูชา 
10 วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม) 
12 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
14 วันพุธที่  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
16 วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)
17 วันศุกร์ที่  31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


หมายเหตุ: * วันหยุดของ ปตท.สผ. ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  โทร.+66(2) 537 4259, +66(2) 537 5843