ผู้บริหารระดับสูง

นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2567

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • มกราคม 2567 - ปัจจุบัน : รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานเทคนิคด้าน Subsurface
 • มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2566: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2561: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
 • ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  พฤศจิกายน 2556 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานเทคโนโลยีศาสตร์ และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • ตุลาคม 2554 - ตุลาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจในประเทศไทย

การฝึกอบรม

 • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • 2556: Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์