ผู้บริหารระดับสูง

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 2559 - 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - 2558: ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2557: ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • Leadership Development Program III (LDP III) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
  • Advanced Management Program III (AMP III) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.