ผู้บริหารระดับสูง

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2566

การศึกษา

 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • กันยายน 2566 - ปัจจุบัน : รักุษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความเป็นเลิศด้านดิจิทัล
 • มกราคม – สิงหาคม 2566: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชั่น
 • มกราคม 2563 - ธันวาคม 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562:  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย
 • ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562: รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร และกำกับการปฏิบัติตามโยบาย
 • พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2560: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • กรกฎาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2561: ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ Save to be Safe
 • มกราคม 2558- เมษายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
 • กุมภาพันธ์ 2557- ธันวาคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ
 • มิถุนายน 2554 - มกราคม 2557: ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
 • มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2554: Joint Venture Manager, Chevron Thailand E&P
 • เมษายน 2542 - พฤษภาคม 2549: Planning Manager/ Joint Venture Manager/ Unocal Thailand

การฝึกอบรม

 • Director Certification Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Leadership Development Program III (LDP III) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • The Women's Executive Leadership Program โดย UC Berkeley Executive Education