ผู้บริหารระดับสูง

นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 เม.ย. 2565

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ 
 • มิถุนายน 2564 - พฤศจิกายน 2564: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และ กำกับดูแล
 • ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564: รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กรและกำกับดูแล
 • กันยายน 2559 - กันยายน 2563: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์ ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 • มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 • กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส, สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
 • กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2558: General Manager, CPOC, ประเทศมาเลเซีย
 • เมษายน 2554 - ธันวาคม 2555: ผู้จัดการอาวุโส, โครงการร่วมทุนภายในประเทศ
 • มิถุนายน 2550 - มีนาคม 2554: ผู้จัดการอาวุโส, ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม, โครงการเอส 1

การฝึกอบรม

 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD