ผู้บริหารระดับสูง

นายกิจชัย ปีติวิวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของโครงการ G1/G2 Asset Transition
อายุ : 56
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

การศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (การบริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
  • มกราคม 2561 - ตุลาคม 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
  • สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ

การฝึกอบรม

  • PTTEP Digital Booster Program โดย IMD