ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2566

การศึกษา

 • Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, Rolla, สหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • มิถุนายน - ธันวาคม 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 • ธันวาคม 2564-พฤษภาคม 2565: รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 • ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2564: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
 • มิถุนายน - กันยายน 2562:  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Head ของ Asset Transition Project และ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
 • ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562: รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
 • ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการพัฒนา
 • กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2561: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
 • มกราคม 2559 – มิถุนายน 2560: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
 • ตุลาคม 2557 – มิถุนายน ธันวาคม 2558: ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 1
 • ตุลาคม 2554 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการการผลิต โครงการเมียนมา ปฎิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Development and Production Planning Manager ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • Leadership Development Program II (LDP II) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
 • Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย