ผู้จัดการอาวุโส

นาย กมลชัย พัฒนพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Well Operations Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย กรกฏ โภชนสมบูรณ์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Manager โครงการ SPEND SMART
นาง กษณา สุนทรศารทูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารระบบข้อมูลและความรู้เทคนิค
นางสาว กาญจนันท์ ปาณานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
นาย กิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนบนฝั่ง (ประเทศไทย)
นาง เกตุมดี ไพรีพินาศ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ
นาย เกียรติศักดิ์ กันธวัง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการสำรวจปิโตรเลียม
นางสาว คณิตา ศาสวัตายุ ผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ 1 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 1
นาง จุติมา ลลิตกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และมาตรฐานการจัดการซัพพลายเชน
นาย จุฬา มานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและสัญญา
นางสาว ฉวีวรรณ จิระราชวโร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
นาง ชนมาศ ศาสนนันทน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
นาย ชัยวัฒน์ สนธิรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
นาย ชาญศิลป์ แก้วเวชวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะบนฝั่งประเทศ
นางสาว ญาณินี วจีประทับจิต ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการต่างประเทศ; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Senior Manager, Business Support Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn.Bhd. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย
นาย ฐิติ ทองเย็น ผู้จัดการอาวุโส โครงการอินโดนีเซีย; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager บริษัท PTTEP South Mandar Limited และ PTTEP Malunda Limited ประเทศอินโดนีเซีย
นาย ณรงค์พล สุทธะพินทุ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์
นาย ดิเรก หวังอุดมสุข ผู้จัดการอาวุโส โครงการประเทศโมซัมบิก
นาย ดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทย
นาย เดนกี้ ธัชชัยชวลิต ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนนอกชายฝั่งประเทศไทย
นาย เดวิด เอ็นโทนี จอห์น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัยเชิงกระบวนการทางวิศวกรรม และประกันความเชื่อมั่น
นายคมสัน เตชะพานิช ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการระหว่างประเทศ กลุ่มงานโครงการผลิต มอบหมายให้รับผิดชอบงานของโครงการ CPOC
นาย ทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้
นาย ธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย ธวัชชัย จันทร์คง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการลงทุน
นาย นภา เมธีธรรยาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างแท่นหลุมผลิต
นาง เนตรสุดา ผูกเกษร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
นาย บัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนโครงการร่วมทุน
นาย บัณฑิต พัฒนศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบำรุงรักษาและตรวจสอบ
นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
นาย ประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
นาย ประวัติ ทองอินทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล
นาย ประเสริฐ นุตมากุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นาย ปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมหลุมเจาะ
นาง ปริยฉัตร อุนคานนท์ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์และวางแผน โครงการเมียนมาร์ และมอบหมายให้ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Commercial and Planning Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย ปรีชา เพิ่มวัฒนชัย ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาธุรกิจ 2
นาย ปิยะ วิจิตรจรรยา รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 3
นาย ปิยะ อึ๊งผาสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลุ่มงานโครงการผลิต
นาย พงษ์พันธ์ อุรารุ่งโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมอุปกรณ์การผลิต
นางสาว พรทิพย์ จันทร์สุขศรี ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่งผู้จัดการบริหารองค์กรและการเงิน บริษัท เอนเอนร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
นาย พลศักดิ์ อภิวัฒนลังการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย
นาย พลสันต์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม
นาย พิเชษฐ แสงจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการโครงการเมียนมาร์; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Operations Support Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย พีระพงศ ไชยลาโภ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง General Manager โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย
นาย พุฒิกานต์ เอารัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Managing Director บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
นาย ภาสกร สุวรรณรุจิ ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศมาเลเซีย และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager, PTTEP HK Offshore Limited ประเทศมาเลเซีย
นาย ภูวนาท ชุ่มเสนา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีฟิสิกส์
นางสาว มณฑณา ใจอุ่น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารงานกรรมการและธรรมาภิบาลบริษัทย่อย
นาย มณฑล ศานติวงศ์สกุล ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนเวียดนาม
นางสาว มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี
นาย มนัสวีร์ เรืองเดช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตและก่อสร้าง
นาย ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ระบบเอกสารองค์กร
นาย รังสรรค์ เพ็งพันธ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
นาง รัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคนาดา กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง General Manager, PTTEP Canada Limited, Canada
นาย ลักษณ์ ปสุตนาวิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความปลอดภัย
นาง ลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม
นาย วันชัย มหาสุวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการออสเตรเลีย และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Montara Project Manager
นาย วิโรจน์ เวชมงคลกร รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการสำรวจประเทศเมียนมา
นาย วิศิษฏ์ คูทองกุล ผู้จัดการอาวุโส สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นาย วีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นาย ศักดิ์ชัย สาระเวก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
นาย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
นาง ศิริรัตน์ สรารัตนกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
นาย ศุภกร กฤษฎาสิมะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการบนฝั่ง-ประเทศไทย
นาย ศุภการณ์ ธนทิตย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 1
นาง ศุภมิตรา ด่านพานิช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการเมียนมาร์ และปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นาย สหวิชช์ วรทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นาย สัญชัย พงศ์อรพินท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลุมเจาะนอกชายฝั่ง ประเทศไทย
นาย สากล บุณยะศิวะ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย
นาย ปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์
นาง สุจินดา พลอยมนตรี รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
นาง สุชาดา จิรัฐิติเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจปิโตรเลียม
นาง สุภาณี คชวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Manager, Asset Management ที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
นาย สุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
นาย สุรชัย ธนสมบูรณ์กิจ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแคช/ เมเปิล
นาย สุวรรณ อำนวยผลวิวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการบงกช
นาย เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โครงการเมียนมาร์; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Myanmar Business Support Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย อนุตรา บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
นาย อนุสรณ์ เทพจิตรา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจและพัฒนาธุรกิจ 2
นาย อนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ
นาย อวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการอาทิตย์
นาง อัญชลี แก้วหล้า ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการเมียนมาร์; ปฏิบัติงานสมทบในตำแหน่ง Human Resources Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
นาย อิทธิพล นาคเบญจพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสนับสนุนงานองค์กรและปฏิบัติการ