คณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิกร สติฐิต

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2566

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท M.S. (Industrial & System Engineering), Ohio University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.B.A. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2562 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

จะนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงต่อประเทศและจะปกป้องผลประโยชน์ของกิจการของ ปตท.สผ.

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ดังนี้      

 • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62
 • Leadership Development Program 3 (LDP3), PTT Leadership and Learning Institute (PLLI)
 • Leadership Succession Program (LSP), Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP)
 • Senior Executive Education Program, SIBA 2017 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Senior Executive Program, SASIN 2011 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทริ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย