คณะกรรมการบริษัท

พลเอก นิธิ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2566

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • Master of Engineering (Mechanical), Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2557 – 2565 กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – 2565 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – 2565 ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม กระทรวงกลาโหม
 • 2562 – 2565 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2565 กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – 2564 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2562 – 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
 • 2561 – 2562 ผู้ช่วยอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก
 • 2559 – 2561 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ปตท.สผ. คืออุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญต่อธุรกิจอื่น และต่อประเทศชาติ ความเก่งของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการ การสำรวจและผลิต ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาสัดส่วนของการสำรวจและผลิตให้เหมาะสมตามห้วงเวลา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการสำรวจและผลิต Mega Trend และสภาพแวดล้อมของโลกที่กำลังถูกกดดันให้ลดและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน ซึ่ง ปตท.สผ. จะต้องปรับตัวให้อยู่ในจุดที่สมดุล ที่ยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมองหาโอกาสในการใช้ความสามารถของ ปตท.สผ. ในด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำอื่นๆ ควบคู่กันไป

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ จะต้องพยายามทำให้ได้อย่างครบถ้วน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง โปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยง ความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการจะต้องพยายามที่จะตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

การฝึกอบรม

 • Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่น 34/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 5/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • IOD Talk 2/2017 "Cyber Security : Risks, Liabilities, and Best Practices" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)