คณะกรรมการบริษัท

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 17 มี.ค. 2566

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2564 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • 2564 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Business Administration, Shenandoah University, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2562 – 1 เมษายน 2566 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2565 อนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • 2562 – 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2560 – 2562 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2559 – 2560 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2558 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
 • 2558 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงบประมาณ
 • 2557 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล 2 (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของคนไทย ให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อพันธกิจ เป็นองค์กรที่ปรับตัวได้รวดเร็ว คล่องตัว เป็นเลิศในทุกด้าน มีการใช้ Digital Transformation ในการเพิ่มขีดความสามารถและดำเนินธุรกิจในเวทีโลก เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายด้านพลังงานในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท.สผ.

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

มุ่งเน้นการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้กำกับดูแล ปตท.สผ. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล เป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของกรรมการภายใต้การใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 159/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 79