คณะกรรมการบริษัท

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2565

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2564 – 2565 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2560 – 2564 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2564 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2562 – 2564 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2558 – 2559 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2557 – 2558 ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2556 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

บริหารกิจการด้วยความรู้ ความสามารถ ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

มีมาตรฐาน รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 246/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12/2556 สถาบันพระปกเกล้า