คณะกรรมการบริษัท

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 67
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2558

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน – พฤศจิกายน 2562 กรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 กรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2562 รองประธานกรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • 2560 – 2562 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • มีนาคม – สิงหาคม 2561 กรรมการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน – ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 2557 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จำกัด
 • 2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • 2553 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ได้อย่างสมบูรณ์

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic Human Resource Management, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
 • NIDA – Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัฒฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 • PTT Executive Leadership Program, General Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน