คณะกรรมการบริษัท

นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 61
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2563

การศึกษา

 • B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • มกราคม 2562 - กันยายน 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ตุลาคม – ธันวาคม 2561 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • 2560 – กันยายน 2561 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
 • 2559 – 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 • มกราคม – ธันวาคม 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
 • 2555 – 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และโครงการพัฒนา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาการผลิต
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการพื้นที่สากล
 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการอาทิตย์

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น Energy Partner of Choice เพื่อขับเคลื่อน ปตท.สผ. ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
 • ในส่วนของธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นให้บริษัท AI & Robotics Ventures เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และยังสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและนอกอุตสาหกรรม E&P รวมถึงให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile) ทั้งทางด้านโครงสร้างองค์กร วิธีการทำงาน และ Mindset รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ผลักดันให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน สง่างาม และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการยกระดับการทำงานให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจกับ Stakeholders ทุกกลุ่ม ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ที่มุ่งสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 223/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19), รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40/2551, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York สหรัฐอเมริกา
 • Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2556), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร