คณะกรรมการบริษัท

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
อายุ : 60
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2564

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564: ผู้จัดการใหญ่
 • ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564: รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • มกราคม 2563 - กันยายน 2563: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
 • ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2562: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่ และปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Champion, Spend Smart
 • 16 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560: รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
 • 1 กันยายน 2559 -  15 ตุลาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการระหว่างประเทศ
 • 15 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
 • 1 มกราคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2559: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง General Manager บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จำกัด
 • กรกฎาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557: Deputy CEO, ปตท.สผ. ออสตราเลเซีย
 • พฤศจิกายน 2552 – มิถุนายน 2556: General Manager, ปตท.สผ. โอมาน
 • มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2552: General Manager, ปตท.สผ. อิหร่าน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

 • สร้างความเข้มแข็งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ก้าวข้ามความท้าทายในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • เติบโตเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เร่งรัดการสำรวจ ผลักดันแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต พร้อมกำกับดูแลโครงการร่วมทุน ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้ได้ผลตามเป้าหมาย
 • ผลักดันโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage ให้บรรลุผล ลดการปลดปล่อย Green House Gas เพื่อวางรากฐานกำหนดเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission
 • วางบทบาทเป็น Cautious Diversified Player ดำเนินโครงการ Gas to Power สร้างธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาให้มีขีดความสามารถให้พร้อมบริการเชิงพาณิชย์
 • ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาและการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

ผลักดันให้ ปตท.สผ. เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งการบริหารความเสี่ยง การเงิน และ การลงทุน มีความโปร่งใส พร้อมต่อการเปิดเผยและตรวจสอบเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 31/2564
 • Leadership Development Program III (LDP III) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • The Corporate Governance: Regulation and Disclosure Training โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Leadership Development Program II (LDP II) โดย สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
 • EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD